09128000922

Design (Theme & Senario )

Design (Theme & Senario )

سناریو و تم مراسم خود را طراحی کنید 

هر عروس و دامادی مطمئنا در ذهن خود از ابتدا تا انتهای مراسم عروسیشان را قدم به قدم اجرا کرده اند. بار ها آن گونه که آرزو داشته اند واردجمع میهمانان خود شده اند.
عاشقانه چرخیده اند و رقصیده اند و لذت برده اند. ضیافتی مجلل در کنار میهمانانشان تجربه کردند و به خوبی مراسم را خاتمه داده اند.

عروس و داماد هایی که طراحی و اجرای مراسمشان را به ما می سپارند می توانند از ورود تا پذیرایی و پایان مراسم خود هر ایده ای که دارند را با مشاوران و مجریان سورینو مطرح کنند.
هیچ مانعی برای اجرای آن چه که در ذهن دارید وجود ندارد.

شما در این مرحله در سورینو با همراهی کادر مجرب و خوش ذوق و ایده پرداز کارگردانی مراسم خود را به دست می گیرید.